KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: LİMKON Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                               Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB D-400 Karayolu No:41 Sarıçam/ADANA

LİMKON Gıda Sanayi ve Ti̇caret A.Ş. (“LİMKON”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni’ni hazırladık.


Çalışanlar

Çalışan Adayları

Stajyerler

Stajyer Adayı

Ziyaretçiler

Hissedar

Tedarikçi Çalışanı

Tedarikçi Yetkilisi

Alt Yüklenici Çalışanı

Müşteri

Potansiyel Müşteri

Çalışanlar

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler çalışanlarla fiziksel ve elektronik ortamda sağlanan aydınlatma metinleriyle paylaşılmaktadır.  Şirket İntranet’inde ve binamızda asılı panolarda yayınlanmakta ve olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Çalışan Adayları


[accordions id=’745′]

Stajyerler

Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler stajyerlerimizle fiziksel ve elektronik ortamda sağlanan aydınlatma metinleriyle paylaşılmaktadır. Şirket İntranet’inde ve binamızda asılı panolarda yayınlanmakta ve olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. LİMKON eski stajyeri iseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak stajyer olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve bilgi edinme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Stajyer Adayları


[accordions id=’752′]

Ziyaretçi


[accordions id=’755′]

Hissedar Ortak


Hissedar/ortaklara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Limkon eski hissedar/ortağı iseniz dilerseniz işbu Aydınlatma Metninde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Tedarikçi Çalışanı


[accordions id=’759′]

Tedarikçi Yetkilisi


[accordions id=’762′]

Alt Yüklenici Çalışanı


Alt yüklenici çalışanlarına ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece alt yüklenici çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. LİMKON eski alt yüklenici çalışanı isenizdilerseniz işbu Aydınlatma Metninde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Müşteri


[accordions id=’766′]

Potansiyel Müşteri


[accordions id=’769′]

Kişisel Verilerin Yurt İçinde Üçüncü Kişilerle Paylaşımı:

 • Şirket, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen düzenlemelere ve KVK Kurulu tarafından alınan kararlara uygun bir şekilde hareket edilir.  Şirket meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan KVKK 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:
  • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
  • İlgili Kişi’nin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve İlgili Kişi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
  • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
  • Kişisel veriler, İlgili Kişi tarafından alenileştirilmiş ise,
  • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
  • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

Özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise ancak (i) sağlık ve cinsel hayat bilgisi dışındaki özel nitelikli veriler bakımından kanunlarda öngörülen hallerde; veya (ii) sağlık veya cinsel hayata ilişkin verilerde ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Yukarıda sayılan hukuka uygunluk nedenleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmaz.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı:

Kişisel verileriniz yalnızca işbu aydınlatma metninde belirtilen kapsam ile sınırlı olarak;

 • Açık rıza vermeniz durumunda ya da
 • Veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunması durumunda veya
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın veri sorumluları tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun da izninin bulunması durumunda

kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

Kişisel Verileri İşlenen Veri Sahiplerinin Hakları ve Hakların Kullanılması:

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bilgi Talepleri:

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca başvuruda bulunması gereken asgari unsurları içeren bir talep yazısı ile;

 • Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB D-400 Karayolu No:41 Sarıçam/ADANA adresine göndererek,
 • Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB D-400 Karayolu No:41 Sarıçam/ADANA adresinde yerleşik Limkon Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ye bizzat başvurarak,
 • Yukarıda bahsi geçen başvuru bilgileri dahil olacak şekilde, kvkk_limkon@limak.com.tr adresine e-posta gönderilerek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle limkongida@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek veya
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile

iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir